Kopsavilkums

 • Katrs veiktais pasūtījums www.lagu.lv interneta veikalā tiek individuāli izgatavots 5 – 14 darba dienu laikā un tad nodots piegādei.
 • Maksājumus var veikt ar PayPal un bankas pārskaitījumiem.

 

Lietošanas noteikumi

Portāla www.lagu.lv lietošanas noteikumi nosaka portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav reģistrēts portāla lietotājs.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:

E-veikals – apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu lagu.lv, kas ir iepirkšanās veikals internetā.

Pārdevējs – portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Noteikumi – E-veikala lietošanas noteikumi.

Reģistrēts lietotājs – persona, kas ir reģistrējusies portālā saskaņā ar šiem noteikumiem.

Nereģistrēts lietotājs – persona, kas lieto portālu, bet nav reģistrējusies šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu, neatkarīgi no tā vai tas ir/nav reģistrējies portālā.

Klients – (fiziska vai juridiska persona), kas veic pirkumu zibstore.com.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot lagu.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības.

Lagu.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas lagu.lv. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami lagu.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušās pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

 

 1. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Visas cenas lagu.lv ir norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta lagu.lv bankas kontā.

Pasūtījuma izpildes termiņš ir 5 – 14 darba dienas. Katrs pirkums tiek individuāli izgatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai.

 

 1. Apmaksa

Par pirkumiem Jums ir iespēja norēķināties ar Paypal servisu pakalpojumiem.

 • PayPal – starptautisks maksājumu veikšanas serviss, kas ļauj veikt maksājumus ar kredītkartēm un personiskajiem PayPal kontiem.

 

 1. Piegāde

Visas piegādes iespējas apkopotas LAGU piegādes lapā.

Preču piegāde visā pasaulē ir bezmaksas. Ārpus Latvijas un tās teritorijā piegāde tiek nodrošināta ar Latvijas Pasta un DPD kurjera starpniecību. Vispārēji VAS „Latvijas Pasts” preces piegādā uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā 3-5 darba dienu laikā. Ārpus Latvijas teritorijas prece tiek piegādāta 5-21 darba dienu laikā. Pārdevējs preces nosūta 5 – 14 darba dienu laikā no preces iegādes dienas. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies VAS „Latvijas Pasta” rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot Preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienas laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu info@lagu.lv norādot sava pirkuma numuru un datumu.

 

 1. Preces atgriešana

Ja preces neatbilst Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības tās atgriezt 14 dienu laikā. Lai atgrieztu iegādāto preci Klientam par to rakstveidā ir jāinformē Pārdevējs uz e-pasta adresi info@lagu.lv norādot rēķina numuru.

Ievērībai!

 • Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota.
 • Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segti no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

 

 1. Konfidencialitāte

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā lagu.lv. LAGU.lv apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību.

Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

Reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem tiek lūgts norādīt patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam sniegtu augstāko servisa līmeni. Norādītā informācija var tikt izmantota aktuālās informācijas nosūtīšanai, informācijai par pasūtījumu saņemšanu, u.c. Veicot pirkumu patērētājs piekrīt šiem noteikumiem.

 

 1. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

 

 1. Noslēguma noteikumi

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2016.gada 1.jūlija.